نمونه سوالات جغرافی درسهای ۱۱و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶

درس 11 : عراق

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-کدام کشور زیر به دریا راه ندارد ؟

الف) ارمنستان 5   ب) پاکستان 5     ج) عراق 5     د) ترکیه 5

2- بیشتر خاک کشور عراق را چه مناطقی تشکیل داده است ؟

الف) کوهستانی 5    ب) کم ارتفاع جلگه ای 5     ج) جلگه ای پست5     ج) موارد ب و ج 5

3- رود شط العرب از به هم پیوستن کدام رودهای تشکیل شده است ؟

الف) رود کارون و دجله 5  ب) رود فرات و دجله 5   ج) رود فرات و کارون 5  د) رود کارون و اروند رود5

4- کدام شهر زیر ، مرکز کشور عراق می باشد ؟

الف) موصل 5   ب) بصره 5    ج) بغداد5    د) کرکوک5

5- ناحیه ی کوهستانی عراق در کدام سمت عراق می باشد ؟

الف) شمال غربی 5  ب) جنوب شرقی 5   ج) شمال شرقی 5   د) جنوب غربی 5

6- کدام محصول عراق به کشورهای دیگر صادر می شود ؟

الف) پنبه 5   ب) خرما 5    ج) غلات 5   د) توتون5

7- بندر بصره ، نزدیک کدام بندر ایران می باشد ؟

الف) آبادان 5   ب) ماهشهر 5   ج) امام خمینی 5   د) خرمشهر 5

8- در کدام شهر زیر ، آرامگاه امام علی (ع) قرار دارد ؟

الف) کربلا5   ب) سامرا 5    ج) نجف5    د)کاظمین 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- از  بهم پیوستن رود کارون و ............................. ، اروند رود تشکیل می شود .

2- مرقد مطهر امام حسین (ع) در شهر ........................... قرار دارد .

3- کشور عراق از تولید و صادرات ............................ در آمد قابل توجهی دارد .

4- بندر بزرگ عراق ، شهر ....................... است که از راه ............................... با دریاهای دیگر ارتباط دارد .

5- دین مردم عراق ........................ است . بیش از نیمی از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند .

6- مردم کشور عراق به زبان ........................ صحبت می کنند و دین مردم آن کشور ......................است .

7- رود دجله از کشور .................. و رود فرات از کشور ........................... وارد عراق می شود .

8- همه ساله ، عده ی زیادی از مردم ایران برای زیارت به شهرهای ........................ عراق سفر می کنند .

9- کشور عراق از طریق ............................به دریاهای آزاد راه دارد .

 

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- از شهرهای نفت خیز عراق می باشد .                                                           اربیل

- آرامگاه امام هفتم مسلمانان جهان در آن شهر می باشد .                            سامرا

- همسایه ی غربی کشور عراق می باشد                                                         کویت

- بندر بصره ، نزدیک این کشور می باشد                                                       موصل

                                                                                                                        اردن   

                                                                                                                        کاظمین

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- در شهر کرکوک ، پالایشگاه نفت وجود دارد د5 ن5

2- رود فرات از کشور ترکیه ، وارد عراق می شود د5 ن5

3- سوریه ، همسایه ی شمالی کشور عراق می باشد د5 ن5

4- رود دجله از شهر بغداد می گذرد د5 ن5

5- نزدیک به نیمی از مردم عراق ، شیعه می باشند د5 ن5

 

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- همسایگان عرب زبان کشور عراق را نام ببرید ؟

2- محصول جلگه های حاصل خیز عراق را نام ببرید ؟

3- جلگه های پهناور عراق ، چگونه به وجود آمده اند ؟

4- شط العرب چگونه به وجود آمده است ؟

5- کشور عراق از چه راهی ، درآمد قابل توجهی به دست می آورد ؟ چرا ؟

6- دو همسایه ی غیر عربی کشور عراق را نام ببرید ؟

7- شمال کشور عراق ، دارای چه نوع آب و هوایی است ؟

8- بیشتر خاک عراق را چه نوع سرزمین هایی تشکیل داده است ؟

9- در کدام شهرهای عراق ، آرامگاه چند تن از امامان شیعیان وجود دارد ؟

10- اروند رود چگونه ایجاد شده است ؟ توضیح دهید .

11- در کدام شهرهای عراق ، چاه نفت وجود دارد ؟

12- رودهای کشور عراق و همچنین رود کارون و اروند رود را روی نقشه ی زیر مشخص کنید

درس 12 : افغانستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-در جنوب کشور افغانستان ، کدام کشور زیر قرار گرفته است ؟

الف) تاجیکستان 5       ب) ترکمنستان 5     ج) پاکستان 5    د) ایران 5

2- بزرگترین شهر افغانستان ، کدام شهر زیر می باشد ؟

الف) مزار شریف 5   ب) هرات 5    ج) قندهار 5   د) کابل 5

3- دریاچه ی هامون در نزدیکی کدام کشور زیر قرار دارد ؟

الف) ایران 5     ب) افغانستان 5     ج) تاجیکستان 5    د) پاکستان5

4- مهم ترین مرکز کشاورزی افغانستان کدام کشور زیر می باشد ؟

الف) دره ی رود هریرود 5    ب) کوهپایه های غربی این کشور 5   

ج) زمین های کم ارتفاع شمال این کشور 5    د) دره ی رود هیرمند 5

5- صنعت مهم افغانستان ، کدام مورد زیر است ؟

الف) بافندگی 5  ب) احداث راه آهن 5   ج) ریسندگی 5  د) موارد الف و ج 5

6- مرز کشور افغانستان با کدام کشور زیر از بقیه کمتر است ؟

الف) ترکمنستان 5   ب) چین 5     ج) ازبکستان 5   د) تاجیکستان 5

 

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- افغانستان در طرف ....................... کشور ایران قرار دارد .

2- کشور افغانستان از غرب با کشور ................... همسایه است .

3- افغانستان به دریا راه ..............................

4- رشته کوه بلند افغانستان ......................... نام دارد .

5- در فصل زمستان بر کوه های بلند افغانستان ...................... فراوان می نشیند و از آب شدن آن ها ......................... به وجود می آید .

6- رود هیرمند در سمت .................... کشور افغانستان به دریاچه ی ...................... می ریزد .

7- مردم افغانستان ........................ هستند و به زبان ........................ و ..................... حرف می زنند .

8- رود هریرود از کشور افغانستان ، وارد کشور .......................... می شود .

9- در دره ی رود ................... کشت غلات ، پنبه و میوه رواج دارد .

10- مرکز کشور افغانستان ، شهر ............................ می باشد .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- شعبه های رود هیرمند از نزدیکی این شهر افغانستان می گذرند .                          هرات

- مهم ترین محصولات کشور افغانستان می باشند .                                                   پاکستان

- این رود ، قسمتی از مرز بین ایران و افغانستان را تشکیل می دهد                                     پنبه و پشم

- بیشترین مرز افغانستان با این کشور است                                                              هریرود

-همسایه ی غربی کشور افغانستان می باشد .                                                                         ایران

                                                                                                                                    قندهار

                                                                                                                                    غلات و پنبه

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- زبان همه ی مردم افغانستان ، فارسی دری می باشد .  د5 ن5

2- کشور افغانستان از نظر اقتصادی ، پیشرفته می باشد د5 ن5

3- بیشتر جاهای افغانستان ، کوهستانی می باشد د5 ن5

4- در افغانستان ، راه آهن های قدیمی وجود دارد د5 ن5

5- رود هریرود از نزدیکی شهر هرات می گذرد د5 ن5

 

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- شغل بیشتر مردم افغانستان چیست ؟

2- مردم افغانستان کدام دام ها را پرورش می دهند ؟ و در کجا ؟

3- شهرهای افغانستان ، محل چه کارهایی است ؟

4- چرا در افغانستان ، راه آهن احداث نشده است ؟

5- رودهای افغانستان چگونه به وجود آمده اند؟

6- دو صنعت مهم افغانستان چه نام دارند ؟ این صنایع با کدام شغل های مردم افغانستان رابطه دارند؟

7- محصولات کشاورزی کشور افغانستان را نام ببرید ؟

8- چرا در افغانستان ، رودهای زیادی جریان دارد؟

9- چرا دامپروران افغانستان ، دام های خودشان را در دامنه های کوه ها پرورش می دهند ؟

10- غیر از کابل ، نام سه شهر معروف افغانستان را بنویسید .

11- چرا کشور افغانستان از نظر اقتصادی پیشرفت نکرده است ؟

12- چرا دو صنعت مهم افغانستان ، ریسندگی و بافندگی می باشند ؟

13- دین و زبان مردم افغانستان چیست ؟

14- کشاورزی در افغانستان در کجاها صورت می گیرد ؟

درس 13 : پاکستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1- کدام کشور زیر ، مانند کشور پاکستان از کشورهای کناره ی دریای عمان به شمار می آید ؟

الف) افغانستان 5   ب) عراق 5     ج) ایران 5    د) هیچ کدام 5 

2- مهم ترین رود کشور پاکستان چه نام دارد ؟

الف) اترک 5   ب) ارس 5    ج) سند 5   د) تجن 5

3- منطقه ی جامو و کشمیر در خاک کدام کشور زیر می باشد ؟

الف) هندوستان 5   ب) افغانستان 5    ج) چین 5    د) پاکستان5

4- مهم ترین فعالیت اقتصادی کشور پاکستان کدام مورد زیر است ؟

الف) ماهی گیری 5   ب) دامپروی 5  ج) کشاورزی 5   د) دامداری 5

5- پایتخت کشور پاکستان ، کدام شهر زیر است ؟

الف) پیشاور 5   ب) اسلام آباد 5    ج) کراچی 5     د) لاهور 5

6- رود سند از کوه های کدام قسمت پاکستان سرچشمه می گیرد ؟

الف) شمال 5    ب) جنوب 5      ج) غرب 5     د) شرق 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- کشور پهناور ........................... در مشرق کشور پاکستان قرار دارد .

2- کشور پاکستان به اقیانوس ...................... راه دارد .

3- بیشتر مساحت کشور پاکستان را سرزمین های ........................ و ......................... تشکیل می دهد .

4- جلگه ی معروف کشور پاکستان ........................... نام دارد .

5- در کشور پاکستان ، دامپروری ................................. و ماهی گیری ............................. رونق دارد .

6- صنعت ......................(............................) در کشور پاکستان پیشرفت زیادی کرده است .

7- رود سند به .......................... می ریزد .

8- بیشتر مردم پاکستان .............................. هستند و به زبان .......................... صحبت می کنند .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- از کالاهای صادراتی کشور پاکستان می باشد .               نفت

- بندر مهم کشور پاکستان است .                       هند

- از صنایع جدید کشور پاکستان می باشد .                   لاهور

- همسایه ی شمال پاکستان است .                       پارچه ی کتانی

- بیشترین مرز کشور پاکستان با این کشور است .                 چین

                                            کراچی

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- در کشور پاکستان ، کارخانه های متعدد نساجی وجود دارد .   د5 ن5

2- جلگه ی سند در شمال کشور پاکستان گسترش یافته است . د5 ن5

3- کشور پاکستان ، صادر کننده ی پارچه می باشد . د5 ن5

4- بزرگ ترین شهر پاکستان ، اسلام آباد می باشد د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- جلگه ی سند در کدام قسمت پاکستان قرار دارد ؟

2- به غیر از اسلام آباد ، نام چهار شهر پاکستان را بنویسید و مشخص کنید کدام یک از آن ها یک بندر بزرگ است ؟

3- محصولات کشاورزی پاکستان را نام ببرید ؟

4- از شغل های زیر کدام صنعت در کشور پاکستان رونق پیدا کرده اند ؟

دامپروری ......................................             ماهی گیری ....................................

5- سرزمینی که در شمال شرقی پاکستان قرار دارد چه نام دارد ؟

6- چه نوع کارخانه هایی در کشور پاکستان گسترش زیادی یافته اند ؟ محصول این کارخانه های چیست ؟

7- کدام صنعت جدید در کشور پاکستام توسعه یافته است ؟

8- بر سر منطقه ی جامو و کشمیر ، بین کدام کشورها اختلاف وجود دارد ؟

9- ویژگی جلگه ی سند چیست ؟

10- چرا صنایع نساجی در پاکستان پیشرفت زیادی کرده است ؟

11- کالاهای صادراتی کشور پاکستان به دیگر کشورهای جهان را نام ببرید ؟

12- علت این که در جلگه ی رود سند ، محصول فراوان به دست می آید ، چیست ؟

13- بین کشور های هند و پاکستان بر چه علت اختلاف وجود دارد ؟

14- آیا می دانید نام دیگر رود سند چیست ؟ این رود از کدام رشته سر چشمه می گیرد ؟

درس 14 : قاره های جهان

الف) پاسخ صحیح را با علامت* مشخص کنید .

1-کدام قاره از دو تکه تشکیل شده است ؟

الف) آسیا 5               ب) اروپا 5               ج) آمریکا5                      د) آفریقا5

2- کدام یک از قاره های زیر ، بسیار دیرتر از قاره های دیگر شناخته شده اند ؟

الف) آسیا ، آمریکا 5    ب) آسیا ، اروپا 5    ج) آمریکا ، استرالیا 5    د) اروپا ، آمریکا5

3- کدام اقیانوس ، بین دو قاره ی آسیا و آمریکا قرار دارد ؟

الف) اطلس 5   ب) هند 5    ج) منجمد شمالی 5     د) آرام 5

4- سردترین سرزمین جهان چه نام دارد ؟

الف) قطب شمال 5   ب) آلاسکا5     ج) سیبری 5    د) قطب جنوب 5

5- پهناورترین قاره ی جهان چه نام دارد ؟

الف) قطب جنوب 5    ب) آسیا 5     ج) آمریکا 5     د) آفریقا 5

6- ارتفاع قله ی اورست چه قدر است ؟

الف) 8872 متر 5    ب) 8782 متر 5     ج) 8882 متر 5     د) 8287 متر 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- بین قاره های اروپا و آفریقا با قاره ی آمریکا اقیانوس ......................... قرار گرفته است .

2- معروف ترین رشته کوه آسیا ،......................نام دارد .

3- چاله های بزرگی که در سطح زمین هستند و از آب پر شده اند ................. و .................. نامیده می شوند .

4- به خشکی های وسیع کره ی زمین ............................. گفته می شود .

5- دو تکه ی قاره ی آمریکا ........................... و .........................نام دارند .

6- ساکنان اصلی یا بومیان قاره ی آمریکا ، ................................. می باشند .

7- رشته کوه های بلند قاره ی آسیا از ........................ تا............................ این قاره کشیده شده اند .

8- بلند ترین قله ی جهان ...................... نام دارد که در رشته کوه ................... قرار دارد .

9- آسیا سرزمین ..................... پهناور و ...................... وسیع است .

10- قاره ی آمریکا بین دو اقیانوس ..................... و ..................... قرار دارد .

11- بیش از نیمی از جمعیت جهان در قاره ی ........................ زندگی می کنند .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- پرجمعیت ترین کشور جهان می باشد .                                                     آرام

- قاره ی آسیا به این قاره چسبیده است                                                     هند

- سرزمینی که از سه طرف به آب محدود می باشد                                                اروپا

- سرزمینی که از سه طرف به آب محدود می باشد .                                  چین

- نام دیگر اقیانوس کبیر می باشد .                                                              اطلس

- کوچک ترین قاره ی جهان می باشد .                                                        آمریکا

                                                                                                                        استرالیا

                                                                                                                        شبه جزیره

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- اقیانوس هند در جنوب قاره ی آسیا قرار دارد .             د5 ن5

2- در قاره ی قطب جنوب ، شرایط برای فعالیت انسان وجود دارد د5 ن5

3- در سالیان بسیار دور ، اروپاییان به آمریکا مهاجرت کردند . د5 ن5

4- قاره ی استرالیا بین دو اقیانوس آرام و اطلس قرار گرفته است . د5 ن5

5- کره ی زمین دارای چهار اقیانوس می باشد . د5 ن5

 

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- « قاره » را تعریف کنید.

2- نام پنج قاره ی جهان را که انسان ها در آن ها زندگی می کند ، به ترتیب وسعت بنویسید .

3- کدام قاره های جهان به یکدیگر نزدیک ترند ؟

4- مردم کدام قسمت جهان ، بعد از کشف آمریکا و استرالیا به آنجا مهاجرت کردند ؟

5- چرا در قاره ی قطب جنوب ، شرایط برای زندگی انسان مساعد نیست ؟

6- دو شبه جزیره ی معروف قاره ی آسیا چه نام دارد  ؟

7- پر جمعیت ترین کشورهای جهان چه نام دارند؟

8- قاره ی آسیا به چه چیز معروف است ؟

9- به چه علت دانشمندان و متخصصان در قطب جنوب فعالیت دارند؟

10- اقیانوس ها و دریاها به چه جور جاهایی گفته می شود ؟

11- اقیانوس ای اطراف قاره ی آسیا را نام ببرید ؟

12- کدام قاره ها توسط اروپاییان به تصرف در آمدند ؟

13- دو اقیانوس شمالی و جنوبی کره زمین چه نام دارند ؟

14- کدام قاره ، بین دو اقیانوس هند و اطلس قرار دارد ؟

15- نام دو جزیره معروف منطقه ی اقیانوسیه را که به استرالیا نزدیک هستند ، بنویسید .

16- کوه های آمریکا در کدام طرف این قاره قرار دارند ؟ جهت این کوه ها چگونه است ؟

17- به غیر از ایران و همسایگان ایران ، نام چند کشور آسیایی را بنویسید .

18- می دانیم که در قاره ی اروپا کشورهای زیادی وجود دارد . شما چند مورد را نام ببرید .

19- بین دو تکه ی شمالی و جنوبی قاره ی آمریکا چه چیزی قرار دارد ؟

20- دو خلیج معروف قاره ی آسیا را نام ببرید ؟

درس 15 : سیاره ی زمین چه شکلی دارد ؟

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1- کدام یک از موارد زیر ، کره ی زمین را به دو نیم کره ی شمالی و جنوبی تقسیم می کند ؟

الف) محور زمین 5       ب) نصف النهار مبداء 5     ج) استوا5     د) مدارات 5

2- نیم دایره های فرضی که به دو قطب شمال و جنوب منتهی می شوند ، چه نام دارند ؟

الف) استوا5      ب) مدار قطبی 5     ج) نصف النهار 5     د) محور قطب ها 5

3- کدام خط از دهکده ی گرینویچ می گذرد؟

الف) خط استوا5           ب) نصف النهار مبدا5             ج) محور قطب ها 5       د) محور زمین 5

4- ایران در کدام نیم کره ها قرار دارد ؟

الف) شرقی ، جنوبی 5    ب) غربی ، جنوبی 5    ج) شرقی ، غربی 5     د) شمالی ، شرقی 5

5- کدام خط زیر ، زمین را به دو نیم کره ی شرقی و غربی تقسیم می کند ؟

الف) نصف النهار مبدا5   ب) خط استوا 5     ج) محور قطب ها 5       د) محور زمین 5

6- بیشتر خشکی های کره ی زمین در کدام نیم کره ها قرار گرفته اند ؟

الف) شمالی ، غربی 5   ب) جنوبی ، شرقی 5     ج) غربی ، شرقی 5      د) شمالی ، شرقی 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- فضا نوردان از درون ........................ ، کروی بودن زمین را با چشمان خود دیده اند .

2- خطی فرضی که زمین را به دو نیم کره ی شمالی و جنوبی تقسیم می کند ، ......................... نام دارد .

3- نیم کره ی شمالی زمین ، نیمه ای است که در ......................... خط استوار قرار دارد .

4- نیم کره ی جنوبی زمین ، نیمه ای است که در زیر ........................ قرار دارد .

5- دایره های فرضی را که با استوا موازی هستند ........................ می نامند .

6- خط های فرضی که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند به ........................ معروف می باشند .

7- نام دیگر نصف النهار مبدا ، نصف النهار ........................... می باشد .

8- نصف النهار گرینویچ ، زمین را به نیمه ی .................. و .................... تقسیم می کند .

9- زمینی که ما بر روی آن زندگی می کنیم به شکل ............................. است .

10- نصف النهار مبدأ از دهکده ی ........................... در نزدیکی شهر ......................... می گذرد .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- دهکده ی گرینویچ در این کشور قرار دارد .                    نصف النهار مبدأ

- با توجه به خط استوا بیشتر آب های زمین در آن نیم کره قرار دارند .          لندن

- بزرگترین مدار می باشد .                           جنوبی

- خطی فرضی که به دو قطب شمال و جنوب منتهی می شود .           انگلستان

                                            استوا

                                            شمالی

د) جمله ای درست و نادرست را مشخص کنید .

1- طول نصف النهارها با هم دیگر برابر می باشند .  د5 ن5

2- مدارها همگی با هم مساوی اند د5 ن5

3- کروی بودن زمین در هنگام شب کاملاً مشخص است د5 ن5

4- بزرگترین نصف النهار ، نصف النهار گرینویچ است . د5 ن5

5- مدارها همگی با استوا موازی اند د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- نصف النهار را تعریف کنید .

2- چرا به نصف النهار مبدا ، نصف النهار گرینویچ می گویند ؟

3- مدار چیست ؟

4- قاره هایی را که بیشتر و یا تمام خاکشان در نیم کره ی شمالی قرار دارد ، نام ببرید ؟

5- کدام قاره ها هم در نیم کره ی شمالی و هم در نیم کره ی جنوبی قرار گرفته اند ؟

6- کدام قاره در نیم کره ی غربی قرار دارد ؟

7- کدام قاره ها در نیم کره ی شرقی قرار گرفته اند ؟

8- کدام قاره ، تمام خاکش در نیم کره ی جنوبی قرار گرفته است ؟

9- نصف النهار ها در کجا یک دیگر را قطع می کنند ؟

10- از هر نیم کره ، دو کشور مثال بزنید .

- نیم کره ی شمالی:

- نیم کره ی جنوبی :

- نیم کره ی شرقی :

- نیم کره ی غربی :

11- اگر ما ایرانیان از کشورمان بخواهیم :

الف) به کشور ژاپن سفر کنیم ، هواپیما ما را به کدام جهت جغرافیایی می برد ؟

ب) به قاره ی اروپا مسافرت کنیم هواپیما ما را به کدام جهت جغرافیایی می برد ؟

13- روی دایره ی زیر ، نصف النهار ها را رسم کنید .

14- روی دایره ی زیر مدارها را مشخص کنید . کدام یک از آن ها استوا می باشد .

15- « خط استوا » را در یک جمله تعریف کنید .

16- با این که ما به فضا نرفته ایم چگونه به کروی بودن زمین پی برده ایم ؟

درس 16 : حرکت های زمین

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-منظومه شمسی دارای چند سیاره است ؟

الف) 8 تا 5   ب) 7 تا5      ج) 9 تا 5     د) 6 تا 5

2- نزدیک ترین سیاره به خورشید چه نام دارد؟

الف) زهره 5    ب) عطارد 5      ج) زمین 5      د) مشتری 5

3- دورترین سیاره ی منظومه شمسی نسبت به خورشید چه نام دارد ؟

الف) زحل 5   ب) نپتون 5      ج) پلوتو 5     د) مشتری 5

4- کره ی زمین دارای چند نوع حرکت است ؟

الف) یک نوع5             ب) سه نوع5          ج) دو نوع5        د) چهار نوع 5

5- حرکت انتقالی زمین چند روز طول می کشد ؟

الف) 364 روز 5      ب) 365 روز 5       ج) 363 روز 5     د) 367 روز 5

6- کدام حرکت زمین ، یک شبانه روز طول می کشد ؟

الف) حرکت انتقالی 5     ب) حرکت گردشی 5     ج) حرکت چرخشی 5     د) موارد الف و ب 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- حرکت زمین به دور خودش از جهت ......................... به ............................. می باشد .

2- یک بار گردش زمین به دور خودش .............................. طول می کشد .

3- حرکت انتقالی زمین یا حرکت زمین به دور ........................... یک سال طول می کشد .

4- جهت حرکت زمین به دور خورشید از ....................... به .......................... است .

5- حرکت انتقالی زمین باعث پیدایش ............................ می شود .

6- حرکت زمین به دور خودش ، ........................ را به وجود می آورد .

7- بزرگترین سیاره ی منظومه ی شمسی ، ................................... نام دارد .

8- سردترین و گرم ترین سیاره های منظومه ی شمسی به ترتیب ...................... و...................... می باشند .

9- زیباترین سیاره ی منظومه شمسی ، ................................. یا ................................. نامیده می شود .

10- خورشید هر روز از سمت .......................... طلوع و در سمت ............................ غروب می کند .

11- وقتی نیمه زمین از خورشید دور است ، در آن جا ............................ است .

12- وقتی نیمه ی زمین رو به خورشید است ، آن منطقه ............................. است .

 

 

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- خورشید هر روز در آن سمت غروب می کند .                      حرکت انتقالی

- به گردش زمین به دور خودش می گویند .                        غرب

- 365 روز یا یک سال طول می کشد                           شرق                                                                 حرکت چرخشی

 

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- به گردش زمین به دور خورشید ، حرکت انتقالی می گویند . د5 ن5

2- چهارمین سیاره ی منظومه ی شمسی « زمین » نام دارد . د5 ن5

3- مدّت زمان حرکت انتقالی ، 12 ماه می باشد . د5 ن5

4- وقتی خورشید بالای سر ما قرار دارد ظهر می باشد . د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- سیاره های منظومه شمسی را به ترتیب نام ببرید ؟

2- نتایج حرکت های زمین چیست ؟

حرکت چرخشی :

حرکت انتقالی :

3- خورشید هر روز از چه جهت هایی طلوع و غروب می کند ؟

4- بدون توجه کردن به ساعت ، چگونه می فهمید که ظهر شده است ؟

5- شباهت حرکت انتقالی و چرخشی چیست ؟

6- شبانه روز ، نتیجه ی کدام حرکت زمین است ؟

7- تفاوت دو حرکت زمین را بنویسید .

8- فصل های سال چگونه به وجود می آیند ؟

9- حرکت چرخشی را تعریف کنید و مدت زمان آن را بنویسید .

10- حرکت انتقالی را تعریف کنید و مدت زمان آن را بنویسید .

11- چگونه می توانیم بفهمیم که یک شخص چند بار به دور خورشید چرخیده است ؟

12- روی شکل زیر چهار فصل را مشخص کنید .

+ نوشته شـــده در ساعــت تــوسط ۩۞۩ طوطیان ۩۞۩ |
برچسب ها: نمونه سوالات جغرافی درسهای ۱۱و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵