نمونه سوالات درس های جغرافی درس ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰

درس 6 : کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند ؟

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1- بزرگترین همسایه ی شمالی ایران کدام زیر است ؟

الف) جمهوری آذربایجان 5   ب) ارمنستان 5   ج) ترکمنستان 5     د) ترکیّه 5

2- کدام کشور زیر از همسایگان آبی ایران به حساب نمی آید ؟

الف) قطر 5            ب) کویت 5              ج) عمان 5             د) یمن 5

3- غیر از کشور ایران ، کدام کشور همسایه ی ایران ، کنار اقیانوس هند قرار گرفته است ؟

الف) افغانستان 5        ب) پاکستان 5       ج) عراق 5          د) عربستان سعودی 5

4- کوچک ترین همسایه ی ایران ، کدام کشور زیر است ؟

الف) ترکمنستان 5       ب) عراق 5          ج) ارمنستان5     د) جمهوری آذربایجان 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- کشورهای عراق و ......................... از همسایگان ........................ کشور ایران می باشند .

2- در جهت شرق ایران ، دو کشور ...................... و ........................... قرار گرفته اند .

3- کشور ایران از جهت .......................... با کشورهای ارمنستان ، ........................ و...................... هم مرز است .

4- مردمان همه ی کشورها برای بهبود ........................ خود و ........................... کشورشان همواره می کوشند .

5- در همسایگی کشور ما مردمان دیگری در کشور های خود زندگی می کنند که ....................، ......................، ............................ و ................................ مخصوص به خود دارند .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- بیشترین مرز ایران با این کشور است .                           پاکستان

- پرجمعیت ترین کشور همسایه ی ایران می باشد              ارمنستان

- کمترین مرز ایران با این کشور است .                   بحرین

- کشوری که از طریق آب های جنوب با ایران همسایه است                  عراق

                                         ترکیه

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- کشورهای آذربایجان و ارمنستان در شمال شرقی ایران قرار دارند . د5  ن5

2- ایران از طرف شرق با کشور عراق ، همسایه است د5  ن5

3- افغانستان در طرف شرق ایران قرار دارد د5  ن5

4- ترکمنستان ، همسایه ی شمال شرقی ایران می باشد . د5  ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- همسایگان ایران از طریق آب های جنوب ، کدام کشورها می باشند ؟

2- ایران به کدام اقیانوس ، نزدیک تر است ؟

3- مردم کشورهای جهان به چه علّت همواره می کوشند و در حال تلاش و سازندگی هستند ؟

4- کشورهای جهان از چه نظرهایی با یکدیگر تفاوت دارند ؟

درس 7 : ترکمنستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید

1- جلگه ی پست « توران » در کدام طرف کشور ترکمنستان قرار دارد ؟

الف)جنوب 5    ب) شمال 5         ج) غرب 5          د) شرق 5

2- رودهای مهم ترکمنستان از کدام کشورهای همسایه ، وارد این کشور می شوند ؟

الف) ازبستگان ، ایران 5          ب) قزاقستان ، افغانستان5 ج) ارمنستان ، قزاقستان5 د) ایران، افغانستان5

3- مهم ترین رود ترکمنستان چه نام دارد ؟

الف) تجن 5             ب) اترک 5            ج) آمودریا 5                   د) مرغاب 5

4- چه چیز در کشور ترکمنستان ، در کشاورزی و زندگی مردم نقش مهمی دارد ؟

الف) خاک آن کشور 5  ب) بیابان قره قوم 5  ج) منابع معدنی 5   د) رودهای آن کشور 5

5- « عشق آباد» نزدیک مرز کدام کشور همسایه ی ترکمنستان است ؟

الف) افغانستان 5   ب) ایران 5   ج) ازبکستان5    د) قزاقستان 5

6- کشور ترکمنستان از نظر تولید کدام محصول در جهان معروف است ؟

الف) گندم 5     ب) مرکبات 5     ج) پنبه5      د) غلات 5

7- موقعیت کشور ترکمنستان نسبت به ایران ، کدام مورد زیر است ؟

الف) شمال شرقی 5   ب) شمال غربی 5   ج) شمال 5   د) غرب 5

8- نام دیگر رود جیحون چیست ؟

الف) اترک 5      ب) تجن 5       ج) آمو دریا 5      د) آرال 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- در غرب کشور ترکمنستان ، دریای ............................ قرار گرفته است .

2- دو همسایه ی شمالی کشور ترکمنستان ...................... و ........................... می باشند .

3- همسایگان جنوبی کشور ترکمنستان ، کشور ........................... و کشور ...................... می باشند .

4- بخش بزرگی از کشور ترکمنستان را بیابان بزرگی به نام ......................... ( ........................... ) فراگرفته است .

5- در سمت ................. و .................. ترکمنستان ، کوه هایی قرار دارد که تا ..................... کشیده شده اند .

6- رود جیحون به دریاچه ی ............................ در کشور ......................... می ریزد .

7- دو رود ..................... و ......................... رودهای مرزی ایران و ترکمنستان به حساب می آیند .

8- بیشتر مردم ترکمنستان ....................... هستند و به زبان ............................. صحبت می کنند .

9- شهر معروف مرو در کشور .............

- رودهای ترکمنستان در ...................... و ........................ این کشور نقش مهمی دارند .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- از صنایع دستی کشور ترکمنستان می باشد                        افغانستان

- دریاچه ی آرال در آن کشور قرار دارد                      ترکمنستان

- نام خلیجی در غرب کشور ترکمنستان است                     نفت

- رود جیحون از آن کشور سرچشمه می گیرد                     اترک

- از منابع کشور ترکمنستان است                             قالی بافی

                                                ازبکستان 

                                                قره بغاز

                                                قره قرم

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- در بیابان قره قوم ، نفت استخراج می شود .          د5 ن5

2- رودهای مهم ترکمنستان از کشور ازبکستان و ایران سرچشمه می گیرند د5 ن5

3- رود اترک به دریای خزر می ریزد د5 ن5

4- رود تجن در کشور ترکمنستان به دریای خزر می ریزد د5 ن5

5- بخش عمده ای از کشور ترکمنستان را شن زارهای سیاه تشکیل می دهند د5 ن5

6- قره بغاز به معنای شن سیاه می باشد د5 ن5

7- عشق آباد در ناحیه ی آب و هوایی کوهستانی قرار دارد د5 ن5

8- در شرق دریای خزر ، کشور ترکمنستان قرار دارد د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- چرا بیابان بزرگ ترکمنستان را قره قوم می نامند ؟

2- نام خلیجی که در غرب کشور ترکمنستان قرار دارد چیست ؟ آیا می دانید به چه معنایی می باشد ؟

3- پنج کالای صادراتی کشور ترکمنستان را بنویسید .

4- کدام گروه از مردم ایران در همسایگی کشور ترکمنستان زندگی می کنند ؟

5- نام سه رود مهم کشور ترکمنستان را بنویسید .

6- منابع کشور ترکمنستان را نام ببرید .

7- شغل بیشتر مردم ترکمنستان چیست ؟

8- چرا کشور ترکمنستان از صادر کنندگان پوست و قالی به کشورهای دیگر است ؟

9- دام معروف و صنایع دستی مهم کشور ترکمنستان چه نام دارد ؟

10- دین و زبان مردم ترکمنستان را بنویسید .

11- جلگه ی معروف کشور ترکمنستان چه نام دارد ؟

درس 8 : جمهوری آذربایجان

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-کشور جمهوری آذربایجان در کدام جهت کشور ایران قرار دارد ؟

الف) شمال غربی 5 ب) شمال شرقی 5 ج) غرب 5  د) شرق 5

2- بیشتر مساحت جمهوری آذربایجان را چه نوع سرزمین هایی فرا گرفته است؟

الف) جلگه ای پست 5   ب) کوهستانی 5   ج) بیابانی 5  د) کم ارتفاع 5

3- پر جمعیت ترین شهر کشور جمهوری آذربایجان چه نام دارد ؟

الف) آستارا 5     ب) گنجه 5    ج) باکو5     د) نخجوان 5

4- کدام شهر زیر در کنار دریای خزر قرار گرفته است ؟

الف) باکو 5  ب) گنجه 5  ج) آستارا5   د) موارد الف و ج 5

5- رود ارس از کدام کشور ، وار کشور جمهوری آذربایجان می شود ؟

الف) گرجستان 5   ب) ترکیه 5    ج) ایران 5   د) روسیه 5

6- کدام مورد زیر از فعالیت های اقتصادی مهم جمهوری آذربایجان می باشد ؟

الف) کشاورزی 5   ب) دامپروری 5   ج) دامداری 5    د) ماهی گیری 5

7-خلیج باکو در کدام طرف جمهوری آذربایجان قرار دارد ؟

الف) شرق 5   ب) غرب 5    ج) جنوب 5   د)جنوب شرقی 5

8- کوه های قفقاز بین جمهوری آذربایجان و کدام کشور همسایه قرار دارند ؟

الف) گرجستان 5  ب) ارمنستان 5    ج) روسیه 5   د) موارد ب و ج 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- دریاچه ی ............................ در جمهوری آذربایجان قرار دارد .

2- دو قسمت کشور آذربایجان به وسیله ی کشور .............................. از یکدیگر جدا شده اند .

3- بخش بزرگ تر جمهوری آذربایجان در کنار .......................... قرار دارد و بخش کوچکتر آن ............................ نام دارد .

4- رشته کوه معروف جمهوری آذربایجان ............................ نام دارد .

5- رود ارس ، بعد از پیوستن به رود ........................ به .............................. می ریزد .

6- بیشتر مردم جمهوری آذربایجان ...................... هستند و به زبان ................... صحبت می کنند .

7- شهر باکو ، یک ......................... بزرگ است که در اطراف آن منابع ...............وجود دارد .

8- در کنار مرز ایران و جمهوری آذربایجان دو شهر به نام .......................... وجود دارد .

9- رود............................ مرز بین جمهوری آذربایجان و ........................... و ....................... را تشکیل می دهد .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- از منابع طبیعی جمهوری آذربایجان به شمار می آید .                   گنجه

- یکی از محصولات کشور جمهوری آذربایجان می باشد .                      گرجستان

- این شهر در نزدیکی دریاچه ی مینگه چاو می باشد .                     آستارا

- رود ارس از این کشور ، سرچشمه می گیرد                           آهن

- از این شهر جمهوری آذربایجان ، رفت و آمد به طور زمینی انجام می گیرد .        ترکیه

                                                    توتون

                                                    نفت

                                                    غلات

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- در خلیج باکو ، استخراج نفت انجام می گیرد . د5 ن5

2- مردم جمهوری آذربایجان به زبان ترکمنی صحبت می کنند د5 ن5

3- بخش کوچک تر جمهوری آذربایجان با ایران ، مرز مشترک ندارد د5 ن5

4- دریاچه  ی مینگو چاو در نزدیکی کشور گرجستان قرار دارد د5 ن5

5- شهر باکو ، مرکز کشور جمهوری آذربایجان می باشد د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- دلایل اهمیت شهر باکو را بنویسید ( 4 مورد )

2- در کجاهای کشور جمهوری آذربایجان ، جلگه های پست دیده می شود ؟ نام هر یک را بنویسید .

3- محصولات کشاورزی کشور جمهوری آذربایجان را بنویسید .

4- کوه های قفقاز در کجاهای کشور جمهوری آذربایجان قرار دارند ؟

5- از دوشهر آستاران چه کارهایی انجام می شود ؟ چگونه؟

6- خلیج معروف کشور جمهوری آذربایجان در کدام سمت قرار دارد ؟ نام آن چیست ؟

7- رود ارس مرز بین کدام کشورها را تشکیل می دهد ؟

8- همسایگان جمهوری آذربایجان را نام ببرید ؟

9- دین و زبان مردن جمهوری آذربایجان را بنویسید .

10- منابع معدنی کشور جمهوری آذربایجان را نام ببرید ؟

11- شهر نخجوان در نزدیکی مرز کدام کشور همسایه با جمهوری آذربایجان قرار دارد ؟

درس 6 : کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند ؟

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1- بزرگترین همسایه ی شمالی ایران کدام زیر است ؟

الف) جمهوری آذربایجان 5   ب) ارمنستان 5   ج) ترکمنستان 5     د) ترکیّه 5

2- کدام کشور زیر از همسایگان آبی ایران به حساب نمی آید ؟

الف) قطر 5            ب) کویت 5              ج) عمان 5             د) یمن 5

3- غیر از کشور ایران ، کدام کشور همسایه ی ایران ، کنار اقیانوس هند قرار گرفته است ؟

الف) افغانستان 5        ب) پاکستان 5       ج) عراق 5          د) عربستان سعودی 5

4- کوچک ترین همسایه ی ایران ، کدام کشور زیر است ؟

الف) ترکمنستان 5       ب) عراق 5          ج) ارمنستان5     د) جمهوری آذربایجان 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- کشورهای عراق و ......................... از همسایگان ........................ کشور ایران می باشند .

2- در جهت شرق ایران ، دو کشور ...................... و ........................... قرار گرفته اند .

3- کشور ایران از جهت .......................... با کشورهای ارمنستان ، ........................ و...................... هم مرز است .

4- مردمان همه ی کشورها برای بهبود ........................ خود و ........................... کشورشان همواره می کوشند .

5- در همسایگی کشور ما مردمان دیگری در کشور های خود زندگی می کنند که ....................، ......................، ............................ و ................................ مخصوص به خود دارند .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- بیشترین مرز ایران با این کشور است .                           پاکستان

- پرجمعیت ترین کشور همسایه ی ایران می باشد              ارمنستان

- کمترین مرز ایران با این کشور است .                   بحرین

- کشوری که از طریق آب های جنوب با ایران همسایه است                  عراق

                                         ترکیه

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- کشورهای آذربایجان و ارمنستان در شمال شرقی ایران قرار دارند . د5  ن5

2- ایران از طرف شرق با کشور عراق ، همسایه است د5  ن5

3- افغانستان در طرف شرق ایران قرار دارد د5  ن5

4- ترکمنستان ، همسایه ی شمال شرقی ایران می باشد . د5  ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- همسایگان ایران از طریق آب های جنوب ، کدام کشورها می باشند ؟

2- ایران به کدام اقیانوس ، نزدیک تر است ؟

3- مردم کشورهای جهان به چه علّت همواره می کوشند و در حال تلاش و سازندگی هستند ؟

4- کشورهای جهان از چه نظرهایی با یکدیگر تفاوت دارند ؟

درس 9 : ارمنستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-همسایه ی شمالی کشور ارمنستان چه کشوری است ؟

الف) ایران 5   ب) ترکیه 5    ج) جمهوری آذربایجان 5    د) گرجستان 5

2- ارتفاع بعضی از قله های ارمنستان چند متر می باشد ؟

الف) نزدیک به 3000 متر 5   ب) نزدیک به 4000 متر   ج) بیشتر از 4000 متر5   د) کمتر از 3000 متر5

3- بزرگترین دریاچه ی کشور ارمنستان چه نام دارد ؟

الف) مینگه چاو5    ب) ارس 5      ج) سوان 5      د) کورا 5

4- ایروان ، پایتخت کدام کشور زیر می باشد ؟

الف) جمهوری آذربایجان5     ب) ارمنستان  5   ج) گرجستان  5   د) ترکیه 5

 

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- ارمنستان سرزمینی ......................... است .

- کشور ارمنستان ، میان دو قسمت کشور ........................... قرار گرفته است .

3- مردم ارمنستان به زبان .......................... صحبت می کنند .

4- مهمترین رود ارمنستان ، رود ......................... است که از کوه های کشور ................... سرچشمه می گیرد .

5- فعالیت .............................و تولید ............................... در کشور ارمنستان رونق دارد .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- این کشور در غرب کشور ارمنستان قرار دارد .              مسیحی

- از محصولات کشاورزی ارمنستان می باشد .              پنبه

- دین بیشتر مردم ارمنستان می باشد               سوان

-نام بزرگترین دریاچه ی ارمنستان می باشد .                گرجستان

                                       ترکیه

                                       چغندر قند

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- صنعت ذوب آهن در کشور ارمنستان رونق دارد   د5 ن5

2- آب و هوای بیشتر جاهای ارمنستان معتدل می باشد . د5 ن5

3- رود ارس ، مرز بین ارمنستان با کشور ترکیه می باشد . د5 ن5

4- در کشور ارمنستان ، صنعت تولید گوشت ، رونق فراوانی دارد . د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1-چرا کشور ارمنستان به این نام خوانده می شود ؟

2- رود ارس ، مرز بین کشور ارمنستان با کدام کشور ها می باشد ؟

3- پایتخت کشور ارمنستان ، کدام شهر است ؟

4- محصولات مهم کشاورزی کشور ارمنستان را بنویسید .

5-مردم کشور ارمنستان در رابطه با شغل دامپروری چه فعالیتی دارند ؟

6- صنایع کشور ارمنستان را نام ببرید ؟

7- همسایگان کشور ارمنستان ، کدام کشورهای می باشند ؟

8- آب و هوای کشور ارمنستان ، شبیه به کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران است ؟ چرا ؟

9- دین و زبان مردم ارمنستان چه می باشد ؟

10- کشور ارمنستان با کدام کشور همسایه ی خود ، مرز کمتری دارد ؟

11- کشور ارمنستان با کدام کشور همسایه ی خود ، فقط مرز آبی دارد ؟ این مرز آبی را چه چیز تشکیل داده است ؟

درس 10 : ترکیه

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-کدام رود زیر ،تمام مسیرش در خاک ترکیه می باشد ؟

الف) ارس 5   ب) قزل ایرماق 5    ج) دجله 5   د) فرات 5  

2- دریاچه ی وان در کدام سمت ترکیه قرار دارد ؟

الف) غرب 5   ب) شرق 5   ج) شمال 5   د) جنوب 5 

3- مرکز کشور ترکیه ، کدام شهر است ؟

الف) ازمیر 5  ب) آدانا 5     ج) استانبول 5    د) آنکارا5

4- « برج ساعت » در کدام شهر ترکیه قرار دارد ؟

الف) آنکارا 5   ب) آدانا 5   ج) ازمیر 5     د) آنالیا 5

5- «مسجد سلیمانیه »در کدام شهر ترکیه قرار دارد ؟

الف) ازمیر 5   ب) آنکارا 5     ج) آنتالیا 5   د) استانبول 5

6- مردم کشور ایران برای رفتن به کدام کشور از راه زمینی از ترکیه عبور می کنند ؟

الف) عراق 5  ب) سوریه 5   ج) یونان 5   د) لبنان 5

7- بزرگ ترین شهر ترکیه ، کدام شهر می باشد ؟

الف) ازمیر 5   ب) آنتالیا 5   ج) استانبول 5   د) آدانا 5

8- دریایی که نزدیک شهر استانبول قرار دارد چه نام دارد ؟

الف) سیاه 5    ب) مرمره 5    ج) اژه 5    د) مدیترانه 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید ؟

1- بیشتر جاهای ترکیه ............................ است و بعضی از قله های آن ، بیش از .................. متر ارتفاع دارد .

2- رود فرات از کشور ترکیه وارد کشور ........................ و رود دجله ، وارد کشور ...................... می شود .

3- دریاچه ای که در شرق کشور ترکیه در نزدیکی مرز .............. قرار دارد ، وان نام دارد .

4- بیشتر مردم ترکیه .................. هستند و به زبان ....................... صحبت می کنند .

5- در ....................... ناحیه ی کوهستانی کشور ترکیه ، دامپروری رونق دارد .

6- کشور ترکیه از تولید کنندگان و صادر کنندگان ......................... و ......................... است .

7- در شمال ترکیه ، دریای ......................... و در جنوب این کشور ، دریای ................. قرار دارد .

8- رود قزل ایرماق به دریای ........................... می ریزد .

9- جزیره ی قبرس در دریای ............................. قرار دارد .

10- کشور ترکیه به قاره ی .....................چسبیده است .

11- در کناره های دریاهای ترکیه ، سرزمین های ....................... حاصل خیزی پدید آمده است .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- این شهر در نزدیکی دریای اژه قرار دارد             کشاورزی

- از همسایگان اروپایی کشور ترکیه می باشد            یونان

- در علفزارهای ناحیه ی کوهستانی ، رونق فراوان دارد ابریشم

-* از محصولات  کشاورزی کشور ترکیه می باشد        جذب گردشگران

- فعالیت مهم اقتصادی کشور ترکیه می باشد .       آنتالیا

                                   دامپروری

                                   ارمنستان

                                   ازمیر

                                   توتون

 

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- جلگه های حاصلخیز ترکیه در اطراف ترکیه دیده می شوند .   د5 ن5

2- رود فرات از کشور ترکیه ، وارد کشور عراق می شود . د5 ن5

3- در ترکیه ، بناهای تاریخی زیادی وجود دارد .       د5 ن5

4- بخش کمی از کشور ترکیه را سرزمین های کوهستانی فرا گرفته است د5 ن5

5- رود قزل ایرماق از نزدیکی آنکارا می گذرد د5 ن5

 

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1-دریاهای اطراف ترکیه را همراه با جهت قرار گرفتن آن ها نام ببرید ؟

2- سه همسایه ی اروپایی ترکیه را نام ببرید ؟

3- جلگه های حاصل خیز اطراف ترکیه چگونه به وجود آمده است ؟

4- دامپروری در کجاهای ترکیه رونق دارد ؟ چرا ؟

5- محصولات کشاورزی ترکیه را بنویسید .

6- رودهایی که از کشور ترکیه خارج شده و به کشور های همسایه وارد می شوند چه نام دارند ؟

7- کدام فعالیت اقتصادی ، درآمد زیادی را نصیب کشور ترکیه می کند ؟ چرا ؟

8- محصولات انگور ، مرکبات ، زیتون ، و ... در کجاهای کشور ترکیه تولید می شوند ؟

9- چرا کشور ترکیه از تولید کنندگان و صادر کنندگان پوست و کالاهای چرمی است ؟

10- نام پنج شهر کشور ترکیه را بنویسید .

11- هر یک از شهرهای زیر در کنار کدام دریا قرار دارد ؟

آدانا :

آنتالیا :

ازمیر :

استانبول :

12- از کالاهای صادراتی کشور ترکیه ، دو مورد را نام ببرید؟

13- چرا همه ساله ، عده ی زیادی از مردم به عنوان گردشگر به ترکیه می آیند ؟

14- نام بنادر مهم کشور ترکیه را بنویسید ؟

15- دین و زبان مردن ترکیه را بنویسید ؟

+ نوشته شـــده در ساعــت تــوسط ۩۞۩ طوطیان ۩۞۩ |
برچسب ها: نمونه سوالات درس های جغرافی