سوالات علوم
1.خاصیتهای مواد را نام ببرید.

2.چرا مواد خاصیتهای متفاوتی دارند؟

3.مولکول چیست؟

4.چرا بوی عطر در هوا ورنگ جوهر در آب پخش می شود؟

5.وضع مولکولها در مواد جامد چگونه است؟

6.چرا گاز ها در همه جای محیط اطراف خود پخش می شوند؟

7.اتم چیست؟

8.عنصر چیست؟

9.چند عنصر رانام ببرید؟

10.با یک آزمایش توضیح دهید ،از کجا می فهمیم مولکولهای مواد حرکت می کنند؟

11.چرا مولکولهای عطر در هوا پخش می شونداما مولکولهای آهن در هوا پراکنده نمی شوند؟

12.ربایش مولکولها در بین همه اجسام ..................نیست؟

13.شکل قرارگرفتن مولکولهای هر کدام از مواد زیر را در جای خود رسم کنید؟

مخلوط:                                   ترکیب:                                   عنصر:

14.چه تفاوتی بین عنصر وترکیب هست؟

15.یک مولکول آب چند اتمی است؟

16.تفاوت حالتهای مختلف ماده در چیست؟

الف)تعدادمولکولها                 ب)نوع مولکولها                   ج)جنبش مولکولها           د)نوع اتمها

17.مولکولها در موادمایع چه وضعی دارند؟

18.ترکیب چیست؟

19.چرا آب یک ترکیب است؟

20.چند مثال برای ترکیب نام ببرید؟

21.وضع مولکولهای گاز چگونه است؟

22.با یک آزمایش توضیح دهیدکه مولکولهای موادیکدیگر رامی ربایند؟

23.تا کنون چند نوع اتم شناخته شده است؟

24.بیشتر موادی که در اطراف ما هستندعنصرندیاترکیب؟چرا؟

25.چرا اکسیژن یک عنصر است؟

26.با دو مولکول ،شکل  عنصر وترکیب را بسازید؟ 

27.کدام یک از موادزیر ترکیب است؟

الف) گاز اکسیژن     ب)آهن      ج)مس          د)نمک

28.ربایش مولکولی در کدام یک از اجسام زیر بیشتر است؟

الف)هوا         ب)نفت             ج)میخ          د)گلاب

29.بادکنکی را باد کردیم بعداز چندروز هوای داخل آن کم شد.این آزمایش کدام یک از خاصیتهای مولکولها را نشان می دهد؟

30.خاصیتهای ماده چه کمکی به ما می کند؟

31.فاصله مولکولها در کدام یک از موادزیر بیشتر است؟

الف)آهن      ب)کاغذ          ج)نفت          د)اکسیژن

32......................که یک عنصر است برای تنفس موجودات زنده ضروری است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سئوالات درس دوم علوم
 

1.اره کردن چوب وسوزاندن چوب هر کدام چه نوع تغییری هستند؟چرا؟

2.تغییر فیزیکی چیست؟مثال بزنید.

3.تغییر شیمیایی چه نوع تغییری است؟مثال بزنید.

4.در مراحل تبدیل گندم به نان ،آرد کردن گندم وپخت نان چه نوع تغییری را نشان می دهند؟

5.با یک آزمایش ثابت کنید که مواد تغییر می کنند؟

6.ذوب شدن یخ چه نوع تغییری است ؟چرا؟

7.توضیح دهید چرا تبخیر یک تغییر فیزیکی است؟

8.تغییر فیزیکی چه تفاوتی با تغییر شیمیایی دارد؟

9.چگونه میتوان بااستفاده از تغییر شیمیایی نان را تغییر داد.؟

10.برای جلوگیری از زنگ زدن آهن چه باید کرد؟

11.چرا اکسید آهن یک ترکیب است؟

12.اگر یک وسیله آهنی را در هوای مرطوب قرار دهیم چه نوع تغییری رخ می دهد؟

13.زنگ آهن چیست؟

14.نام علمی زنگ آهن چیست؟

15.چرا اکسیده شدن آهن یک تغییر شیمیایی است؟

16.چه عواملی باعث زنگ زدن آهن می شوند؟

17.سوختن شمع چه نوع تغییری است ؟چرا؟

18.ذوب شدن شمع چه نوع تغییری است؟چرا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درس پنجم علوم
1.سنگهای رسوبی چگونه تشکیل می شوند؟

2.چرا برخی از لایه های سنگهای رسوبی نازک وبرخی ضخیم ترند؟

3.با مطالعه سنگهای رسوبی به چه چیزهایی پی می بریم ؟

4.فسیل چیست؟

5.چرا به فسیل سنگواره نیز می گویند؟

6.از بدن جانداران خشکی بیشتر فسیل تشکیل میشود یا جانداران داخل آب ؟چرا؟

7.از کدام قسمت بدن جانداران بیشتر فسیل تهیه می شود؟چرا؟

8.زندگی از کجا آغاز شد؟

9.در ابتدا ی آغاز زندگی کدام جانوران ودر کجا زندگی می کردند؟

10.از کی زندگی بر روی خشکی آغاز شد؟

11.آخرین گروهی که برروی زمین زندگی خود را آغاز کردند چه گروهی بودند؟

12.شکل کره ی زمین از آغاز تاکنون چه تغییراتی داشته است؟


درس سوم علوم
1.چه وقت می توانیم جسمی را به حرکت در آوریم ؟

2.در هنگام کار با اهرم چه وقت نیروی کمتری راوارد می کنیم تا جسم را بلند کنیم ؟

3.اهرم چیست؟

4.قسمتهای مختلف اهرم را نام ببرید؟

5.چند اهرم مثال بزنید؟

6.چه موقع را حتتر می توانیم یک جسم را از سطح شیب دار بالا ببریم ؟

7.ماشین چیست ؟مثال بزنید؟

8.ماشین پیچیده چیست؟

9.چند ماشین ساده وچند ماشین پیچیده مثال بزنید؟

10.موتور الکتریکی را تعریف کنید؟

11.یک موتور الکتریکی ساده مثال بزنید؟

نمونه سوالات علوم پایه پنجم                      

۱- کدام مورد از ویژگی های مولکول در مواد گاز می باشد ؟

الف ـ ذرات در جای خود حرکت نوسانی دارند □                  ب ـ ذرات روی یکدیگر می لغزند □

ج ـ حرکت ذرات به صورت جابجایی می باشد □                 د ـ ذرات در جای خود حرکت لرزشی دارند □

2- هنگامی که از مواد گرما بگیریم نیروی ربایش بین آنها چه تغییری می کند ؟

الف ـ افزایش می یابد □                                      ب ـ کاهش می یابد □  

ج ـ بستگی به حالت ماده دارد □                             د ـ تغییر نمی کند □

3- کدام جمله در مورد سلول و مولکول صحیح می باشد ؟

الف ـ هر سلول از میلیون ها مولکول درست شده است □

ب ـ سلول واحد موجودات زنده و مولکول واحد مواد غیر زنده است □

ج ـ هر مولکول از هزاران سلول درست شده است □

د ـ مولکول از ذرات ریزی به نام اتم تشکیل شده ولی سلول کوچکترین ذره موجود زنده است □

4- مقداری آب روی تخته سیاه می پاشیم لکه های آب تخته را خیس می کند اما پس از مدت کوتاهی لکه های آب ناپدید می شود . این عمل کدام خاصیت مولکول را نشان می دهد ؟

الف ـ کشش و ربایش □                             ب ـ جنبش و حرکت □

ج ـ وجود فاصله بین مولکول □          د ـ مورد الف و ب □

5- در کدام حالت نیروسنج عدد کمتری را نشان می دهد ؟

الف ـ                                                   ب ـ

ج ـ                                                      د ـ

6- کدام وسیله زیر موتور الکتریکی دارد ؟

الف ـ یخچال □          ب ـ بخاری برقی □               ج ـ تلویزیون □                   د ـ هیچکدام □

7- قیچی از ترکیب کدام ماشین ها ساخته شده است ؟

الف ـ چرخ و محور و سطح شیبدار □                      ب ـ گوه و اهرم □

ج ـ چرخ و محور و گوه □                                   د ـ اهرم و اهرم □

8- آزمایش تغییرات شیمیایی را دانش آموزان بر روی کدام یک از مواد زیر می توانند انجام دهند ؟

الف ـ خیار □             ب ـ سیب زمینی □               ج ـ شیر □                د ـ همه موارد □

9- شباهت کوره آفتابی و ذره بین در چیست ؟

الف ـ هر دو عدسی دارند □                        ب ـ هر دو نور را در یک نقطه جمع می کنند □

ج ـ هر دو نور را باز تابش می کنند □           د ـ مورد الف و ب □

10- با کدام وسیله می توان نور خورشید را تجزیه کرد ؟

الف ـ یک لیوان شیشه ای صاف           □                 ب ـ یک حباب صابون □

ج ـ یک قطعه آینه تخت □                           د ـ همه موارد □

11- کدام کوه آتشفشان فعال است ؟

الف ـ آتنا □               ب ـ تفتان □              ج ـ سبلان □             د ـ سهند □

12- کدام لایه زمین به صورت مایع می باشد ؟

الف ـ گوشته □           ب ـ پوسته □             ج ـ هسته بیرونی □     د ـ هسته درونی □

13- هدف از قراردادن تمرین فوق در کتاب علوم چیست ؟

الف ـ ترسیم ساختمان ساده مولکولی شکر □

ب ـ ترسیم اتم های شکر □

ج ـ تقویت تصویرسازی ذهنی و خلاقیت □

د ـ درک مفهوم اندازه مولکول و عدم کشیدن تصویر □

14- کدام رسوبات در گروه رسوبات شیمیایی می باشند ؟

الف ـ رسوبات گچ □                       ب ـ رسوبات ذرات رس □     

ج ـ رسوبات بقایای اسکلت □             د ـ همه موارد □

15- کدام نمودار در مورد ترتیب پیدایش موجودات صحیح می باشد ؟

الف ـ پرندگان → پستانداران → خزندگان → ماهی ها → گیاهان → بی مهرگان → تک سلولی ها □

ب ـ پرندگان → پستانداران → خزندگان → ماهی ها → بی مهرگان → تک سلولی ها □

ج ـ پستانداران → پرندگان → خزندگان → گیاهان → ماهی ها → بی مهرگان → تک سلولی ها □

د ـ پستانداران → پرندگان → خزندگان → ماهی ها → گیاهان → بی مهرگان → تک سلولی ها □

16- در تدریس مبحث زلزله کدام فعالیت فوق برنامه برای دانش آموزان ابتدایی مناسب تر است ؟

الف ـ تحقیق و پژوهش در مورد تعداد زلزله های رخ داده در دهه اخیر □

ب ـ تحقیق در مورد میزان خسارت حاصل از زلزله بم □

ج ـ کشیدن نقشه منزل خود و مشخص کردن نقاط امن موجود در خانه □

د ـ مشخص کردن مناطق زلزله خیز در روی نقشه گنگ کشور □

17- در تغییر قطر لایه های رسوبی کدام عامل می تواند نقش داشته باشد ؟

الف ـ تغییر شدید آب و هوا □                                ب ـ فرسایش □

ج ـ فشار لایه های بالایی بر لایه های پایینی □           د ـ تمام موارد □

18- مقدار کدام ماده بر اثر کشت مداوم در خاک کم می شود و باید به خاک افزوده شود ؟

الف ـ ید □                ب ـ سدیم □               ج ـ کلسیم □              د ـ فسفر □

19- گیاخاک مانند کدام یک از موارد زیر در خاک عمل می کند ؟

الف ـ مواد معدنی □     ب ـ کود □                ج ـ باکتری ها □         د ـ قارچ ها □

 

20- دانش آموزی هنگام بازی روی زمین می افتد و پایش زخم می شود . اولین قدم کدام است ؟

الف ـ شستن محل زخم با آب □                    ب ـ بستن محل زخم با یک دستمال تمیز □

ج ـ ضد عفونی کردن زخم □                       د ـ تزریق واکسن کزاز □

21- کدام مورد اولین حلقه زنجیره ی غذایی می باشد ؟

الف ـ باکتری ها □      ب ـ جلبک های سبز □            ج ـ گیاهان □             د ـ مورد ب و ج □

22- کدام یک از موجودات زنده زیر ساختار سلولی ندارند ؟

الف ـ باکتری ها □      ب ـ قارچ ها □                    ج ـ ویروس ها □       د ـ جلبک ها □

23- کدام یک خاصیت میکروب کشی دارد ؟

الف ـ مخاط بینی □      ب ـ بزاق دهان           □       ج ـ شیره معده □         د ـ تمام موارد □

24- علت نزدیک بینی چیست ؟

الف ـ زیادی تحدب عدسی چشم □                 ب ـ کم بودن تحدب عدسی چشم □

ج ـ زیاد بودن ضخامت قرنیه □                             د ـ کم بودن ضخامت قرنیه □

25- کدام گیرنده با محرک بسیار ضعیف نیز تحریک می شود ؟

الف ـ گیرنده مربوط به گرما □                     ب ـ گیرنده مربوط به لمس □

ج ـ گیرنده مربوط به سرما □                       د ـ گیرنده مربوط به فشار □

26- مقدار نگهداری آب در کدام خاک بیشتر است ؟

الف ـ رس □             ب ـ گیاخاک □            ج ـ ماسه □               د ـ خاک کنار جاده □

27- کدام زباله پس از مدت طولانی هم باقی می ماند و جذب نمی شود ؟

الف ـ شیشه □            ب ـ پارچه □             ج ـ استخوان □          د ـ تمام موارد □

28- کدام باکتری های زیر کودرست هستند ؟

الف ـ باکتری هایی که برای خود غذا می سازند □

ب ـ باکتری هایی که روی اجساد جانوران زندگی می کنند □

ج ـ باکتری هایی که انگل هستند □

د ـ باکتری هایی که هم زیست هستند □

29- حباب های ریز و درشتی که باعث ور آمدن خمیر نان می شود مربوط به چه گازی است ؟

الف ـ بخار آب □       ب ـ گاز اکسیژن □      ج ـ گاز ئیدروژن □     د ـ گاز دی اکسید کربن □

30- قرنیه چشم امتداد کدام لایه چشم می باشد ؟

الف ـ مشمیه □           ب ـ صلبیه □             ج ـ زجاجیه □            د ـ زلالیه □

31- شباهت کوره آفتابی و ذره بین چیست ؟

الف ـ هر دو عدسی دارند □     ب ـ هر دو نور را در یک نقطه جمع می کنند □

ج ـ هر دو نور را از خود عبور می دهند □     د ـ مورد الف و ب □

32- کدام حس در مار قوی تر می باشد ؟

الف ـ لامسه □           ب ـ بینایی □             ج ـ بویایی □             د ـ چشایی □

33- کدام گیرنده حس برای تحریک شدن نیاز به محرک قوی تری دارد ؟

الف ـ گیرنده های لمس □       ب ـ گیرنده های درد □

ج ـ گیرنده های فشار □          د ـ گیرنده های مربوط به سرما و گرما □

34- کدام زباله به مدت بسیار طولانی باقی می ماند و تجزیه نمی شود ؟

الف ـ استخوان □        ب ـ شیشه □              ج ـ پارچه □              تمام موارد □

35- کدام عامل در پوسیدن اجساد موجودات زنده پس از مرگ آنها موثر می باشد ؟

الف ـ آنزیم های درون سلول □           ب ـ جانوران مردار خوار □

ج ـ باکتری ها و قارچ ها □               د ـ تمام موارد □

36- کدام بیماری از راه هوا منتقل می شود ؟

الف ـ کودک ها □       ب ـ حصبه □            ج ـ ذات الریه □                   د ـ اسهال خونی □

37- آب کدام یک از منابع زیر برای کشاورزی مناسب تر است ؟

الف ـ چاه □              ب ـ دریاچه □            ج ـ رودخانه □           د ـ قنات □

38- کدام تعریف در مورد اکوسیستم صحیح می باشد ؟

الف ـ تمام موجودات غیر زنده که در یک محیط با یکدیگر در ارتباط هستند □

ب ـ تمام موجودات زنده که در محیط بر یکدیگر اثر می گذارند □

ج ـ مجموعه گیاهان ، جانوران و آغازیان که در یک محیط با یکدیگر در تعامل هستند □

د ـ مجموعه موجودات زنده و غیر زنده که در یک محیط با هم در ارتباط هستند □

+ نوشته شـــده در ساعــت تــوسط ۩۞۩ طوطیان ۩۞۩ |