نقد و بررسي کتاب ریاضی ششم - فصل هشتم - مختصات و عدد های صحیح

نقد و بررسي کتاب ریاضی ششم -  فصل هفتم - اندازه گیری سطح و حجم

1-  در ابتدا مفهوم متر مربع و مزایای آن بررسی می گردد که بسیار جالب و مفید است.

2- تجربه نشان داده معمولا کلمه «واحد» برای دانش آموزان در این سن قابل درک نیست. که در این کتاب از این کلمه بسیار زیاد استفاده شده است.

3- رابطه میان متر مربع، دسی متر مربع و سانتی متر مربع و نحوه تبدیل آنها بررسی می گردد. و همچنین کاربرد هر کدام را نیز بحث شده است. ولی شیوه آموزش با آنچه در گذشته در سال اول راهنمایی داشته ایم چندان تفاوتی ندارد. که معمولا هم دانش آموزان در پاسخ به سوالات این بخش در امتحانات دچار مشکل می شده اند.

4- اگر فعالیتی در کتاب آورده می شد تا دانش آموز به طور شهودی متر مربع، دسی متر مربع و سانتی متر مربع را با هم مقایسه می کرد بهتر می بود.

5-  در این بخش معمولا دانش آموزان با مفاهیمی مشابه. (7/1 میلی متر، 23/0 دسی متر... ) بسیار مشکل دارند. اگر در کتاب برای رفع این مشکل راه حلی ارائه گردد عالی است.

6- برای شروع درس حجم فعالیت مناسبی آورده شده.

7- در این جا نیز رابطه میان متر مکعب، دسی متر مکعب و سانتی متر مکعب بیان شده است.

8- مسائل و تمرین هایی که در این فصل آورده شده به نظر مناسب هستند.


نقد و بررسي کتاب ریاضی ششم -  فصل هشتم - مختصات و عدد های صحیح

اولین نکته ای که به ذهن می رسد جایگاه نامناسب این فصل است. این فصل، بخش پایانی کتاب درسی می باشد. تجربه نشان داده معمولا در پایان سال تحصیلی به دلیل کمبود وقت معلمان عزیز فرصت کافی برای تدریس مناسب و کامل بخش پایانی کتاب های درسی را ندارند. و از طرف دیگر تکرار و تمرین این بخش نیز بسیار کمتر از مباحث اولیه کتاب درسی خواهد بود. با توجه به اهمیت این دو مبحث در سال های بالاتر، پیشنهاد می شود این فصل از کتاب درسی در بین فصول ابتدایی کتاب قرار گیرد.

 در گذشته دانش آموز ابتدا با محور اعداد صحیح و سپس با محور های مختصاتی آشنا می شد. آن هم آموزش هر چها ر ناحیه مختصاتی که شاید علت ضعف دانش آموزان در این مبحث نیز حجم بالای آن (آموزش 4 ناحیه) می بود. ولی در این کتاب فقط به ناحیه اول مختصاتی پرداخته شده است که به نظر می رسد روش مناسبی است.

در این بخش، مبحث انتقال یک شکل در محور های مختصات بررسی شده است. نکته قابل توجه و مثبت این قسمت این می باشد که در گذشته دانش آموز در انتقال شکل در یک ناحیه مشکل چندانی نداشت ولی زمانی که قرار بود شکل از یک ناحیه به ناحیه دیگر انتقال پیدا کند. دانش آموز دچار مشکل می شد.که این نیز نکته مثبتی است که در این کتاب مد نظر قرار گرفته شده است.

در آخرین قسمت این بخش (محور های مختصات) به بررسی تقارن محوری و مرکزی پرداخته شده است.

 به نظر می رسد استفاده از تقارن محوری برای ورود و آموزش محور اعداد صحیح مناسب تر باشد.

در این کتاب برای آموزش مفهوم اعداد صحیح، مثال هایی از دما سنج، ساعت، سطح دریا و طبقه های ساختمان آورده شده است.

آوردن مثال های از دماسنج، سطح دریا و یا ساختمان برای دانش آموزان  ملموس و قابل درک است ولی در "کار در کلاس" صفحه 154 چنین سوالی مطرح گردیده است.

جمع و تفریق اعداد صحیح بررسی شده است. در این قسمت روشی جالب برای جمع و تفریق اعداد ارائه شده است.

نکته بسیار مهم و اساسی در این کتاب در جمع و تفریق اعداد صحیح عدم استفاده از شیوه های سابق کتاب درسی یعنی همان قرینه یابی، قرینه مجموع و.. است.

برای آموزش جمع و تفریق بیشتر از محور اعداد صحیح استفاده شده است که بسیار مناسب است.

نکته قابل توجه دیگر در جمع و تفریق عدم استفاده از پرانتز در عبارت ها است. که این خود مشکل بزرگی برای آموزش در سال ها گذشته بوده است.


فرمول های پاره خط و نیم خط

1- هرگاه چند نقطه ی متمایز (جدا از هم)، بر روی یک خط راست باشند تعداد پاره خط ها از فرمول زیر به دست می آید:

2 ÷ (تعداد فاصله ها × تعداد نقطه ها ) = تعداد پاره خط ها

 

2- هرگاه چند نقطه ی متمایز، بر روی خط راست باشند، تعداد نیم خط  ها از فرمول زیر، به دست می آید:

2 × تعداد نقطه ها = تعداد نیم خط  ها

 

3- هرگاه چند نقطه ی متمایز، بر روی یک نیم خط باشند، تعداد نیم خط ها مانند مثال زیر به دست می آید:

مثال: بر روی یک نیم خط، هفت نقطه ی متمایز وجود دارد چند نیم خط، در شکل وجود دارد؟

پس (8 = 1 + 7 ) نقطه داریم یعنی 8 نیم خط خواهیم داشت.

4- هرگاه چند نقطه ی متمایز، بر روی یک پاره خط باشند نیم خطی، در شکل وجود ندارد.


چند فرمول كوتاه در رياضي ششم ابتدايي

بیشتر تمرینات ریاضی با یک فرمول کلی قابل حل است به طوری که با یاد گیری فرمول محاسبه ساده تر انجام می شود:

 برای مثال تعداد قطر های چند ضلعی:   = 2÷(3-تعداد ضلع )×تعدادضلع

تعداد قطری که از هر راس می گذرد:     3- تعدادضلع

مثال از هر راس 4 ضلعی 1=3-4   یک راس و 6 ضلعی3=3-6    سه راس می گذرد

مجموع زاویه های داخلی چند ضلعی= 180×( 2- تعداد ضلع)

هرگاه چند نقطه متمایز ( جدا از هم ) روی یک خط راست باشد تعداد پاره خط ها از فرمول زیر بدست می آید :                    2 ÷  ( تعداد فاصله ها  × تعداد نقطه ها (

  توجه: همیشه تعداد فاصله ها یکی کمتر از نقطه هاست

/reyazi6.blogfa.com/post/79

+ نوشته شـــده در ساعــت تــوسط ۩۞۩ طوطیان ۩۞۩ |
طبقه بندی: ریاضی