نمونه سوالهای مربوط به تیزهوشان

نمونه سوال اول

1-    كداميك از گزينه هاي زيرطولاني ترين زمان رانشان مي دهد ؟

1)2 شبانه روز                        2) 3110 دقيقه             3) 189700 ثانيه        4) 57  ساعت

2- زاويه اي كه دوعقربه ي ساعت شمارودقيقه شماردرساعت  2:15 مي سازند چنددرجه است ؟

1)     5 درجه             2)هفت ویک دوم                   3)20 درجه          4) بیست ودو یک دومدرجه

3-عقربه هاي ساعت شماردرهرشبانه روزچندبارزاويه ي  نيم صفحه مي سازند؟

1)     11 بار           2) 22 بار           3)   44 بار               4) 60بار

4- تصويرساعت 46  30  13  درآيينه كدام گزينه است ؟

2)     14 29 10       2) 14 29  11         3)   46  30  12    4)  46  30  13

5- عقربه هاي ساعت شماردرهرشبانه روزچندبار برهم عمود مي شوند؟

1)22 بار           2) 24 بار           3)   44 بار               4) 60بار

6- 50 قرن چندثانيه است ؟(سال ها كبيسه نيستند)

1)15768000000 ثانيه       2)157680000000     3)15768808000      4)157068808000

7- اگرعقربه دقيقه شماريك ساعت ديواري 240 درجه طي كند، عقربه ساعت شمارچنددرجه راطي مي كند؟

1) 20 درجه               2)  23 درجه                   3) 35 درجه              4) 37 درجه

8- عقربه دقيقه شمار ساعتي درفاصله زماني 3 دقيقه چند درجه را روي صفحه ي ساعت طي مي كند؟

1)     6 درجه                     2)10 درجه                     3) 18 درجه       4) 45 درجه

9- دريك ساعت ديواري عقربه ي ساعت شماردرمدت 5 ساعت چند درجه حركت مي كند ؟

1)     135 درجه          2) 150 درجه         3) 160 درجه          4) 180 درجه

10- يك بيمارهر 6 ساعت يك قرص آبي و هر 8 ساعت يك قرص قرمز مي خورد. اوپس ازچندساعت براي اولين بارهم زمان اين دو قرص راباهم خواهد خورد ؟

1)     12 ساعت          2) 16 ساعت           3) 18 ساعت         4) 24 ساعت

11- يك ساعت ديواري كه كارنمي كند در 5 شبانه روزچند باروقت درست را نشان مي دهد ؟

1)     5 بار                 2) 10 بار                 3)  12  بار                  4) 15 بار

12- عقربه هاي ساعتي زمان 9:14 را نشان مي دهد . اگرجاي عقربه هاي ساعت عوض شود، ساعت چه وقتي رانشان مي دهد؟

1)     3:49                   2)  2:46                   3) 2:45                 4) 1:50

13- اگر عقربه ي دقيقه شمار دوسوم دوربزند ، عقربه ي ثانيه شمارچنددور خواهد زد ؟

1)     30 دور          2) 40 دور           3) 45  دور             4)   50 دور

14 – كدام گزينه نادرست است ؟

1)     درهردقيقه عقربه ساعت شمار 5/0 درجه جلو مي رود؟

2)     درهردقيقه عقربه دقيقه شمار 6 درجه جلو مي رود؟

3)     درهردقيقه عقربه ثانيه شمار 60 بار صفحه ي ساعت رادورمي زند؟

4)     مجموع زواياي يك صفحه ي ساعت 360 درجه است ؟

15- مجموع نمرات شش درس 189 شد . ميانگين اين شش درس رادركدام گزينه مي بينيد ؟

1)30                   2)  5/30                       3) 31                      4) 5/31

16- حداقل دماي تهران دريك روز بهاري 12 درجه وحداكثر دماي تهران درهمان روز 30 درجه سانتي گراد بوده است . ميانگين دماي تهران درآن روزچنددرجه بوده است ؟

1)     14 درجه           2) 16درجه             3)   18 درجه              4) 21 درجه

17- معدل كلاسي دردرس رياضي 17 شده است . اگرمعلم به هردانش آموزيك نمره ارقاق كند ، معدل چه تغييري خواهد كرد ؟

1)يك نمره كم مي شود   2) هفده نمره كم مي شود 3) يك نمره اضافه مي شود 4) هفده نمره زيادمي شو

18- دانش آموزي بعدازپيداكردن ميانگين 35 نمره ، ازروي بي دقتي ميانگين رانيز جزو 35 نمره به حساب آوردوميانگين 36 عدد راپيداكرده است . نسبت ميانگين دوم به ميانگين واقعي برابر است با :

1)     1 به 2                 2) 1  به 1                 3) 35 به 36                4)  36 به 35

19- ميانگين بيست عدد رامحاسبه كرده ايم . اكنون اگر به هرعدد بيست واحد اضافه كنيم ، به معدل اين بيست عدد چند واحد اضافه مي شود ؟

1)     هيچي           2) ده واحد            3) بيست واحد  4           ) چهارصد واحد

20-   ......و17و13و11و7و5و3و1

1)19               2) 20            3) 23           4) 27

21- دريك دوره مسابقه ي فوتبال چهار تيم شركت دارند . اين چهارتيم دوبه دو بايكديگرمسابقه مي دهند. درپايان هرمسابقه حتما يكي ازدو تيم برنده است وحالت تساوي وجودندارد. درهرمسابقه به تيم برنده دوامتيازوبه تيم بازنده امتيازي تعلق نمي گيرد . كدام يك ازدنباله عددهاي زير مي تواند دنباله ي امتيازات اين چهارتيم باشد ؟

1)     0،6،6و0                   2) 3،4،4و1                 3) 4،4،6و0              4) 2،4،4و2

22- دو قراص مداد يعني دركل چند مداد ؟

1)208                 2) 288               3) 348                  4) 388

23- كدام گزينه نمايش عدد 8 درمبناي (2) است ؟

1)     8                 2) 10                 3)  100                  4) 1000

24- عدد 11 درمبناي (5) ، نشان گر چه عددي درمبناي (10) مي باشد ؟

1)     دو                 2) پنج                       3) شش                 4) يازده

25- درمسابقات فوتبال استان تهران كه 10 تيم شركت دارند قراراست هرتيم فقط يك  دور باتيم هاي ديگربازي كند . دراين مسابقات دركل چند بازي صورت مي گيرد؟

1)     30                     2) 45                     3)75                          4) 90

26- درمسابقات واليبال استان اصفهان 8 تيم شركت دارند و مي خواهند يك دوره مسابقات رابرگزار كنند . اگربازي ها به صورت يك حذفي باشد چند بازي صورت مي گيرد؟

1)     7                        2) 8                      3)14                     4) 16

27- درمسابقات بسكتبال استان فارس 8 تيم حضور دارند . اگربازي ها به صورت دو حذفي باشد ، چندبازي صورت مي گيرد ؟

1)     8                             2) 10                     3) 12                        4) 14

28- در مجلسي افرادي كه همديگر رامي شناسندبايكديگردست مي دهند . تعداددست دادن هاي تمام افرادراباهم جمع مي زنيم . مجموع حاصل كدام گزينه نمي تواند باشد ؟

1)     6                         2)  10                        3) 11                         4) 15

 نمونه سوال دوم

1 - مجموع سن سه برادر 40 سال است اگر هيچ يك از آنان كمتر از 10 سال لداشته باشند بزرگترين آنها حد اكثر چند سال مي تواند داشته باشد ؟ ( هيچ كدام هم دوقلو نيستند )

الف : 19 سال                   ب  : 20 سال                   ج  : 25 سال                           د   :  30 سال                                                                            

2 - 40 دقيقه طول مي كشد تا علي پاي پياده از خانه تا مدرسه برود وباز گردد؛ اگر پياده برود وسواره برگردد 32 دقيقه طول مي كشد ولي اگر سواره اين مسير را برود وبرگردد اين مسير چه مدّت طول مي كشد ؟

الف   : 18 دقيقه                       ب  :  16 دقيقه                  ج : 24 دقيقه                     د :  8 دقيقه                   

3 - گروهي از بچّه ها در پارك دوچرخه وسه چرحه سواري مي كنند علي 7 بچّه و19 چرخ را شمرد شما بگوييد چند سه چرخه در محوطه بازي وجود دارد ؟

الف : 2 سه چرخه             ب :  4  سه چرخه                 ج :   6 سه چرخه                  د  :  5 سه چرخه                       

   4 -  کدام مورد درباره ی اندازه ضلع هاي مثلث  درست نخواهد بود؟   

الف  :  5، 3 ، 8                         ب :  4، 4، 7                            ج  :  3،4،5                    د  :  6 ، 3 ،5                   

5 - دو خيابان هم عرض عمود ومتقاطع هستند در سر چهار راه ، چه شكلي به دست مي آيد ؟

الف   :  مربع           ب :  مستطيل               ج :  متوازي الاضلاع                 د : لوزي                   

6 -  درمثلث قائم الزاویه ی زیر اندازه ی وتر 20 سانتی متر است که به 4 قسمت مساوی تقسیم شده است مساحت کدام مثلث ها با هم برابرند؟

 الف: مثلث های 2و4         ب: مثلث های 2و3         ج: مثلث های 1و4         د : تمام مثلث ها        

7 - اگر اندازه ی مساحت یک مربّع ویک مستطیل با هم برابر باشند درصورتی که بخواهیم محيط آن ها را مورد مقایسه قرار دهیم ، آن گاه :                                                       

الف: محيط مربع بیشتر خواهد بود                                         ب: محيط مستطیل بیشتر خواهد بود            

ج: محيط هردو برابر است                                                       د: محيط را نمي توان محاسبه كرد           

8 4 نقطه روي دايره اي گذاشته ايم با وصل كردن اين نقاط به هم ديگر مي توانيم حداكثر چند پاره خط داشته باشيم ؟   

     الف :  6 تا               ب :  8 تا                   ج  : 10 تا                    د  : 12 تا                                                                                                                              

       

9 احمد و علي در 120 متري هم هستند ، شروع حركت آن ها در يك زمان است . حال اگر احمد ثانيه اي 2 متر و علي ثانيه اي 6 متر بدود بعد از چند ثانيه به هم مي رسند ؟ 

الف : 112 ثانيه                          ب : 15 ثانيه                                    ج : 8 ثانيه                        د : 80 ثانيه       

10   به جاي علامت سوال چه عددي مي توان نوشت ؟

الف :3                                        ب: 8                                             ج :11                                          د: 17       

11 مردي در هر دقيقه 75 قدم برمي دارد و در هر 3 قدم 2 متر پيش مي رود اين مرد خياباتي به طول 750 متر را در چه زماني مي پيمايد ؟

الف : ربع ساعت                      ب : 25 دقيقه                          ج : 27 دقيقه                           د : نيم ساعت           

12 در شكل زير هر چهار ضلعي رنگ شده لوزي است ، همه ي  ضلع هاي  پنج ضلعي با هم مساوي و برابر 4 سانتي متر است ، محيط ستاره ي چند ضلعي چند سانتي متر است ؟ 

الف : 25 سانتي متر                                                  ب : 20 سانتي متر                   

 ج : 40 سانتي متر                                                       د : 45 سانتي متر        

13 در بافت يك قالي مستطيل شكل به طول 4 متر و عرض 3 متر سه ميليون گره زده شده ، به طور متوسط در هر سانتي متر مربع اين قالي چند گره وجود دارد ؟

الف : 24                                ب: 26                                     ج : 25                                  د :  28        

14 در مثلثي يك راس را به وسط ضلع مقابلش وصل مي كنيم ، دو مثلث كوچكتر به وجود مي آيد كه :

الف : انداره ي محيط هاي آن ها با هم برابراند                          ب : مثلث ها با هم برابر اند        

ج : اندازه ي مساحت هاي آن ها با هم برابر اند                         د : هيچ كدام       

15 در شكل مقابل خطي به موازات ضلع ( ك  ل ) رسم شده است . اگر نقطه الف  را روي اين خط تغيير مكان دهيم ، كدام يك از موارد زير تغيير مي كند ؟

الف : مثاحت مثلث                                      ب : ارتفاع مثلث             

 ج : محيط مثلث                                           د : قاعده مثلث       

16 هشت برابر پول علي مساوي سه برابر  پول حسين است اگر سه برابر پول علي 450 تومان باشد پول حسين چه قدر است ؟         الف : 105 تومان            ب : 400 تومان               ج : 600 تومان            د : 1200 تومان       

17 شخصي در طبقه هفتم يك ساختمان 12 طبقه است ، اگر فاصله ي ارتفاع هر طبقه 3 متر باشد او تا زمين چند متر فاصله دارد ؟     الف : 21 متر                 ب : 18 متر                ج: 15 متر                  د : 24 متر         

18 پول مجيد از 3 برابر پول سعيد 60 تومان بيشتر است ، اگر اين دو نفر روي هم 460 تومان پول داشته باشند ، مجيد چند تومان پول خواهد داشت ؟        الف :   390          ب : 360              ج: 130                د : 100         

19 طول دو قدم پدري با طول سه قدم پسرش برابر است . اگر پدر 30 قدم بردارد پسر چند قدم بردارد تا از پدر عقب نماند  ؟                  الف : 35  ⃞        ب : 40     ⃞          ج : 45  ⃞        د: 50      ⃞      

20 اگر وسط اضلاع يك لوزي را به طور متوالي به هم وصل كنيم شكل به دست آمده يك .............. است ؟

الف : مستطيل                     ب : لوزي                                  ج: مربع                          د : متوازي الاضلاع       

21 علي 3/2 پولش را خرج كرد و نصف بقيه را به برادرش مهدي داد و 120 ريال برايش باقي ماند ، تمام پول علي چه قدر بوده است ؟            الف : 120               ب : 600               ج: 720               د : 180         

22   نصف محيط مستطيلي 28 سانتي متر و اختلاف طول و عرض آن 6 سانتي متر است ، مساحت مستطيل چند سانتي متر مربع است ؟       الف : 187 سانتي متر مربع                         ب : 374 سانتي متر مربع                                                                                                                             .                                                   ح  : 157 سانتي متر مربع                           د : 132 سانتي متر مربع          

23 مقوايي به شكل مربع داريم اين مقوا را از وسط نصف مي كنيم ، مستطيلي به عرض 6 سانتي متر به دست مي آيد . مساحت مربع چند سانتي متر مربع است ؟                      الف : 144 سانتي متر مربع            

  ب: 216 سانتي متر مربع                ج: 36 سانتي متر مربع                  د : 72 سانتي متر مربع        

24 11 كيلو گرم برنج و دو وزنه ي 300 گرمي داريم ، حداقل با چند بار وزن كردن مي توان 3 كيلو گرم برنج جدا كرد ؟             الف : سه بار          ب: چهار بار             ج : پنج بار              د : ده بار        

25 براي پر كردن چاله ي بزرگي ما به دو تا كمتر از يك دوجين تراكتور خاك نياز داريم ، ما به چند تراكتور خاك نياز داريم ؟  الف : 10  تراكتور            ب : 12  تراكتور             ج : 20 تراكتور          د : 22 تراكتور     

26 در 24 ساعت ، عقربه هاي ساعت چند بار زاويه ي قائمه مي سازند ؟ ( به جز عقربه ثانيه شمار )

الف : 48 بار              ب : 44 بار             ج: 12 بار                  د : 4 بار      

27   با كدام يك از پيمانه هاي زير ، نمي توان 4 ليتر آب برداشت ؟

الف : 7 ليتري و 5 ليتري         ب : 5 ليتري و 8 ليتري          ج: 9 ليتري و 6ليتري         د : 7 ليتري و 8 ليتري       

28 باغباني مي خواهد تعدادي گردو را بين كارگرانش تقسيم كند كه ربع آن ها 6  نفر مي باشند  . به هر نفر نصف تعداد افرادي كه تقسيم كرديم گردو رسيد ، ثلث همان مقدار كه رسيد باقي ماند . حال تعداد گردو ها چند تا بودند .      الف : 288                      ب: 260                   ج : 240                    د : 292       

29 خطي از يك راس پنج ضلعي به راس هاي ديگر آن وصل مي كنيم ، چند مثلث به وجود مي آيد ؟

الف : 5 مثلث                 ب : 4 مثلث                        ج : 3 مثلث                       د : 2 مثلث       

30 كدام عبارت درست نيست ؟          الف : در هر مستطيل قطر ها با هم مساوي هستند .       

ب : در هر متوازي الاضلاع قطر ها با هم مساوي هستند .       

ج : در هر مستطيل قطر ها يكديگر را نصف مي كنند .       

د : در هر متوازي الاضلاع قطر ها يكديگر را نصف مي كنند .        .  

31 محيط يك مثلث متوازي الاضلاع با محيط يك مستطيل به عرض 6 متر برابر است . اكر هر ضلع مثلث 10 كنر باشد ، طول مستطيل چند متر است ؟

الف : 7متر            ب : 8 متر             ج : 9 متر            د  : 10 متر      

32 - كدام عبارت درست نيست ؟

الف : از دو نقطه فقط يك خط راست مي گذرد               ب : هر قطر لوزي عمود منصف قطر ديگر است      

ج : هر خط عمود بر خط ديگر عمود منصف آن خط است      

د : ارتفاع هميشه از راس برضلع مقابل عمود فرود مي آيد        

33-هر چهار ضلعي كه ضلع هاي روبروي آن با هم موازي باشد حتماَ ............ است .

الف  :  مربّع                ب :   لوزي                ج  :  ذوزنقه                 د :  متوازي الاضلاع      

34- اگر به وسيله ي دو خط عنود منصّف يك چهار ضلعي رسم كنيم اين چهار ضلعي ........ نام دارد ؟

الف  :   لوزي            ب :  مربّع              ج  :  مستطيل               د  :   ذوزنقه        

35- اگر به وسيله ي دو خط عنود منصّف هم اندازه  يك چهار ضلعي رسم كنيم اين چهار ضلعي ........ نام دارد ؟

الف  :  لوزي            ب : مربّع              ج  : مستطيل               د  :  ذوزنقه      

36-يك ذوزنقه ي قائم الزاويه داراي چند زاويه ي باز است ؟

الف :  2 زاويه            ب  :  1 زاويه            ج  : 3 زاويه           د  :  زاويه ي باز ندارد      

37-اگر وسط ضلعهاي يك مثلّث متساوي الاضلاع را به هم وصل كنيم ، مساحت مثلّث به دست آمده چه كسري از مساحت اوّلي است ؟  الف :                 ب :               ج :                        د :        

38-  هر چهار ضلعي كه فقط دو زاويه ي قائمه داشته باشد ، ............ نام دارد .

الف : مربّع            ب : مستطيل           ج :   ذوزنقه ي قائم الزاويه             د : الف وب وج صحيح است        

39- خطي كه از راس زاويه هر مثلّثي بر ضلع روبرو عمود شود ، مثلْث را به دو مثلّث ........... تقسيم مي كند .

الف : متساوي الاضلاع            ب : قائم الزاويه           ج :  مساوي         د :  متساوي السّاقين       

40- كدام مثلّث ممكن است داراي دو زاويه ي تند ويك زاويه ي باز باشد ؟   

الف : متساوي الاضلاع            ب : قائم الزاويه           ج : متساوي الساقين           د :  الف وج  صحيح است      

 

نام ونام خانوادگی :                                                        دبستان غیر دولتی حکیم نظامی

                                                                                            شهرستان نیشابور

پاسخنامه سوالات آزمون اول----آزمون دوم----

رديف

الف

ب

ج

د

 

رديف

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

21

 

 

 

 

2

 

 

 

 

22

 

 

 

 

3

 

 

 

 

23

 

 

 

 

4

 

 

 

 

24

 

 

 

 

5

 

 

 

 

25

 

 

 

 

6

 

 

 

 

26

 

 

 

 

7

 

 

 

 

27

 

 

 

 

8

 

 

 

 

28

 

 

 

 

9

 

 

 

 

29

 

 

 

 

10

 

 

 

 

30

 

 

 

 

11

 

 

 

 

31

 

 

 

 

12

 

 

 

 

32

 

 

 

 

13

 

 

 

 

33

 

 

 

 

14

 

 

 

 

34

 

 

 

 

15

 

 

 

 

35

 

 

 

 

16

 

 

 

 

36

 

 

 

 

17

 

 

 

 

37

 

 

 

 

18

 

 

 

 

38

 

 

 

 

19

 

 

 

 

39

 

 

 

 

20

 

 

 

 

40

 

 

 

 

+ نوشته شـــده در ساعــت تــوسط ۩۞۩ طوطیان ۩۞۩ |
طبقه بندی: ریاضی، نمونه سوالات پيشنهادي